Piler Capsule Ingredient

 • Danti
 • Shudh Rasant
 • Vanslochan
 • Kanchnoor Guggule
 • Sunthi
 • Yavakshara
 • Shudh Gandhak
 • Ceylon Leadwarf
 • Latex Of Euphorbla Nerfolla
 • Abhrak Bhasam
 • Tankan Bhasam
 • Loh Bhasam
 • Lajjalu