Pathhar Ingredient

  • Varun Chhal                   
  • Apamarg                       
  • Dhaniya                       
  • Gokhru                         
  • Punarnava                     
  • Kutki                         
  • Choti Elaichi                 
  • Sendha Namak                   
  • Sodium Bicarbonate             
  •  Yavakshara