Keshnuma Capsule Ingredient

 • Giloy
 • Bhringraj
 • Anantmool
 • Mulethi
 • Amla
 • Brahmi
 • Abhrak
 • Bhasma
 • Ashwagandha
 • Satavari
 • Draksha
 • Moringa
 • Gandhak Rasayan
 • Jatamansi
 • Harad
 • Curcumin
 • Triyushnadi Loha