Fab Flow Combo Kit ingredients

     Syrup :-

 • Lodhra
 • Manjistha
 • Balamool
 • Anantmool
 • Punarnava
 • Safed Musli
 • Gokhru Chhota
 • Brahmi
 • Shankhpushpi
 • Ashok Chaal
 • Ashwagandha
 • Daruharidra
 • Mulethi
 • Gudhal Phool
 • Nagarmotha
 • Gorakhmundi
 • Shatavari
 • Kumudh  

         Capsule:-

 • Papita Beej
 • Kalihari
 • Kapasmool
 • Hing Shudh
 • Tankan Shudh