FAB-50 Ingredient

  • Kamdudha Ras
  • Praval Pishti
  • Swarna Makshik Bhasma
  • Shatavari Rasayan
  • Chandraprabha Vati
  • Hadjod